Σάββατο 12 Αυγούστου 2017

Συνέχεια διατάξεων (ΚΕΠ, δαπάνες συνεδρίων κ.α)

Μετά, το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο με ρυθμιστικές διατάξεις για τους εργαζόμενους σε ΟΤΑ, άλλες τρεις ρυθμίσεις εντάχθηκαν στο ν. 4484/2017 [στο τέλος σύνδεσμος με το ΦΕΚ 110Α/1-8-2017], για ΚΕΠ, δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια και δαπάνες υπηρεσιών καθαριότητας .


Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)

5. Στο άρθρο 12 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

"2.α. Στους υπηρετούντες, με οποιαδήποτε σχέση, υπαλλήλους των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, που μεταβαίνουν με εντολή της Υπηρεσίας για να μετάσχουν σε συνέδρια, σεμινάρια ή εργασίες κέντρων ερευνών, αναγνωρίζεται η δαπάνη εγγραφής ή συμμετοχής σε αυτά. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται είτε από την αρμόδια Υπηρεσία είτε από τον υπάλληλο, ο οποίος στη συνέχεια έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην Υπηρεσία του τη σχετική απόδειξη πληρωμής τους."

Άρθρο 83
Ζητήματα δαπανών καθαριότητας κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών
Οι δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24) που δεν έχουν εκκαθαρισθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 0167/30.6.2017 Πράξης του I τμήματος του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων φορέων.

Άρθρο 84
Προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. τοποθετούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ του κλάδου ΔΥΠ (Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών). Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων του εν λόγω κλάδου, ως προϊστάμενοι δύνανται να τοποθετούνται υπάλληλοι και άλλων κλάδων των κατηγοριών αυτών.


Σημείωση:
1. Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμων προβλέπουν με φωτογραφικές διατάξεις τον πλήρη αποκλεισμό ορισμένων κατηγοριών και κλάδων από τη θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης.
 Παράδειγμα στην εικόνα: σε αντιδιαστολή με το άρθρο 84, φαίνεται ο αποκλεισμός του κλάδου ΠΕ, ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, από τη θέση προϊσταμένου τμήματος ΚΕΠ.

2.Με το άρθρο 35 τροποποιούνται διατάξεις ενιαίου μισθολογίου του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), εξειδικευμένες περιπτώσεις προϋπηρεσίας κα.

ΦΕΚ ν 4484/1-8-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.