Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

Ανασκόπηση διαδικασίας εφαρμογής άρθρου 24 του Ν. 4479/17 στους Δήμους του Ν. Ηρακλείου.


Και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας ολοκληρώθηκε η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 για τη σύναψη νέων συμβάσεων, στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου. 

Στη διαύγεια  έχει αναρτηθεί η 137/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 6ΟΟΙΩΚ6-ΟΛΨ) με θέμα: "Έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-03-2018,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7-6-2017". Έχουν ήδη υπογραφεί έντεκα (11)  νέες συμβάσεις εργαζομένων.

Παράλληλα εξελίσσεται και η διαδικασία τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας με τακτικό προσωπικό.

Σχετικά με τους υπόλοιπους Δήμους/ΝΠ του Νομού Ηρακλείου:Σε εξέλιξη είναι η υπογραφή τεσσάρων (4) νέων συμβάσεων στο Φο.Δ.Σ.Α Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη Αρχανών, Τεμένους. Η σχετική Απόφαση 22/2017 έχει αναρτηθεί στη διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤΔ5469Η9Ρ-Π67 . 

Όμοια εξελίσσεται και η εφαρμογή του άρθρου 24 στο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων ο οποίος πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα για πρόσληψη τακτικού προσωπικού, αφού τροποποιήσει τον ΟΕΥ του.


Υπενθυμίζεται ότι έχουν συναφθεί δέκα τρεις (13) νέες συμβάσεις στο Δήμο Μαλεβιζίου.
Η απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Φαιστού με ΑΔΑ: 62ΘΡΩΗ1-ΘΛΜ αφορά σύναψη  δώδεκα (12) νέων συμβάσεων,  και αναμένεται η διαδικασία τροποποίησης του ΟΕΥ για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Η αριθμ. 103/2017 Απόφαση Δήμου Φαιστού

Τέλος το Δ.Σ. του Συλλόγου έστειλε έγγραφο σε όλους τους Δήμους, ζητώντας στοιχεία ενημέρωσης και γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να παρεμβαίνει όπου απαιτηθεί στα ΔΣ.

Το έγγραφο προς τους Δήμους

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της διάταξης, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα. Εξάλλου, το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 (όπως ερμηνεύεται από τη νομολογία του Ε.Σ. –βλ. ενδ. Ε.Σ. 75/2012 Ζ’ Κλιμακίου), επιτάσσει στους Ο.Τ.Α. να εξαντλούν στο ακέραιο τις δυνατότητες άσκησης των αρμοδιοτήτων τους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες καθαριότητας, από το προσωπικό που υπηρετεί στα αντίστοιχα τμήματα αυτών, με τη χρήση, από το προσωπικό αυτό, της σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής τους. Τούτο σημαίνει ότι, εφόσον α) υφίστανται ήδη στους Ο.Ε.Υ. κενές θέσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και οι αντίστοιχοι φορείς δεν υποβάλουν αίτημα πλήρωσης των θέσεων αυτών ή εφόσον β) οι φορείς αυτοί δεν προβούν στην σύσταση νέων θέσεων (αν και παρέχεται ήδη, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών να επανεκτιμήσουν τις σχετικές υπηρεσιακές τους ανάγκες και, αν το κρίνουν απαραίτητο, να προβούν στη σύσταση και την ταχεία κάλυψη νέων θέσεων), δεν θα δύναται στο εξής να αιτιολογηθεί η αδυναμία κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών με ίδια μέσα των φορέων αυτών.

Αναμένεται η στάση που θα τηρήσει ο Δήμος Χερσονήσου. Σε εξέλιξη είναι η υποβολή αιτήματος από τον ΦοΔΣΑ Βόρειας  Πεδιάδας για σύναψη (24) νέων συμβάσεων. Μέλη του ΔΣ του Συλλόγου συμμετείχαν στην συνεδρίαση του ΔΣ του Φορέα  την Πέμπτη 13/7/2017 όπου συζητήθηκε το θέμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.