Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

Εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου σε Φο.Δ.Σ.Α.


ΧΥΤΑ Χερσονήσου
Με το άρθρο 30 ν.3536/2007 θεσπίστηκε η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων σε κάθε Περιφέρεια της χώρας να διενεργείται με ευθύνη των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α). Οι Φο.Δ.Σ.Α συνιστώνταν από Ο.Τ.Α. που ανήκαν σε περισσότερες της μίας διαχειριστικές ενότητες, σε μορφή συνδέσμου ή ανώνυμης εταιρίας O.T.A. και αναλάμβαναν την ευθύνη για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών στο γεωγραφικό χώρο που αντιστοιχεί σε αυτές.
Οι Εργαζόμενοι  σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σε μορφή δημοτικής επιχείρησης ΑΕ, που απασχολούνται κυρίως σε χώρους ΧΥΤΑ,  εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.


Το καθεστώς μισθοδοσίας τους είναι σύμφωνο με το καθεστώς μισθοδοσίας του Δημοσίου ν. 4354/2015.
Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προστέθηκε στη μισθοδοσία τους με την αριθμ. 2/53212/0022/14 ΥΑ, για καθορισμό επιδόματος προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ. Το δικαιούται το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, οι χειριστές μηχανημά­των έργου και οι φύλακες χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, (ΧΥΤΑ).

Οι εργαζόμενοι των Φο.Δ.Σ.Α ΑΕ δεν εντάσσονται σε καμία από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που αφορούν εργαζόμενους της ΠΟΕ-ΟΤΑ, με δικαίωμα σε μειωμένο ωράριο και σε επιπλέον κανονική άδεια.


Παράλληλα, επειδή οι ΦοΔΣΑ Ανώνυμες Εταιρείες είναι Δημοτικές Επιχειρήσεις ΟΤΑ και οι εργαζόμενοι μισθοδοτούνται όπως στους ΟΤΑ, δεν απολαμβάνουν 13ο, 14ο μισθό και επίδομα αδείας, όπως ακόμα δικαιούνται οι εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα.

Τελικά, οι εργαζόμενοι των ΦοΔΣΑ, βρίσκονται σε καθεστώς οριογραμμής όσο αφορά στα δικαιώματα στους ΟΤΑ και σ' αυτά του Ιδιωτικού τομέα. Δεν απολαμβάνουν δικαιώματα του ενός ή του άλλου, σε καθεστώς ομηρείας, συνήθως λόγω "ανακύκλωσης" συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, συνθλίβονται ανάμεσα στα συμφέροντα που μάχονται για την ανάληψη της "χρυσοφόρου" ευθύνης διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ενδεικτικό της διαμάχης αυτής είναι η συνεχής αναβολή οριστικοποίησης της διαμόρφωσης των φορέων:
  • Με το άρθρο 13 ν. 4071/2012 συστήνονται Περιφερειακοί Σύνδεσμοι Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, δηλαδή προτείνεται η συγχώνευση των φορέων.
  • Στη συνέχεια με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου προσδιορίζεται η διαδικασία συγχώνευσης φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπει:
"1.α Σε διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, οι σύνδεσμοι, που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, συγχωνεύονται υποχρεωτικά στον περιφερειακό σύνδεσμο. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι δήμοι που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ παραχωρούν, υποχρεωτικά, στον περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ κατά χρήση, τις εγκαταστάσεις στερεών αποβλήτων που διαχειρίζονται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία, που εξυπηρετούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις."

Και εδώ αρχίζουν οι παρατάσεις, που διαρκούν, τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) χρόνια:
  • Με το άρθρο 6 της ΠΝΠ 31/31-12-12,  παρατείνεται η συγχώνευση έως 31.12.2013. 
  • Με την παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 4257/14 παρατείνεται έως 31.12.2015. 
  • Με το άρθρο 8 της ΠΝΠ 30/30-12-15, παρατείνεται έως 31.5.2016. 
  • Με το άρθρο ενδέκατο του Ν. 4393/16, παρατείνεται έως 15.8.2016. 
  • Με το άρθρο 68 του Ν. 4410/16, παρατείνεται έως 30.10.2016. 
  • Με το άρθρο έβδομο του Ν. 4431/16, παρατείνεται έως 31.12.2016. 
  • Με το άρθρο 78 του Ν. 4445/16, παρατείνεται έως 30.6.2017. 
  • Με το άρθρο 26 του Ν. 4479/16, παρατείνεται μέχρι 31.12.2017.

Από την επίσκεψη εκπροσώπων του Σ.Ε.Ο.Τ.Α.Ν.Η στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου. 

Η ισότιμη μεταχείριση των εργαζόμενων αορίστου χρόνου, απαιτεί επέκταση του πεδίου εφαρμογής της αντίστοιχης ΣΣΕ, σε όλες τις δραστηριότητες των ΟΤΑ όπως προέκυψαν από το Καλλικράτη (Δήμοι, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ, ΦοΣΔΑ, κέντρα διαλογής, ανακύκλωσης πράσινα σημεία, κλπ) καθώς και σε όλες τις μορφές εργασιακών σχέσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.